News

LABEH Fo Parabens Ba Parlamentu Nasional Nebe Ratifika konvensaun Anti Korupsaun

Lalenok Ba Ema Hotu (LABEH) nu’udar NGO Anti Korupsaun ne’ebe Hahi no Tane A’as Valor Transparencia, Akuntabilidade no Boa Governasaun liu husi Kombate Korupsaun. Hanesan Sociedade Civil (ONG) nebe Independenti no Imparsial.

LABEH liu husi oportunidade ida ne’e fo parabens no valor bo’ot ba Parlamentu Nasional  nebe ratifika ona konvensaun ONU kontra korupsaun nebe iha Governo Anterior lakohi atu ratifika.

Governo anterior mak asina konvensaun ONU nian iha tinan 2003 maibe liu  tiha tinan lima lakohi ratifika lei konvensaun Anti korupsaun ONU nian, horseik Parlamentu Nasional hatudu vontade bo’ot ida hodi salva Nasaun husi risku korupsaun liu husi ratifikasaun konvensaun ONU ninian.

LABEH HALO KALAN TALENTU BA ESTUDANTES 45

Dili, 20 Outubro 2008 - Departementu Edukasaun no Hasa’e Kapasidade LABEH nudar  Departementu ida nebe fo formasaun ba Timor oan nebe hakarak promove sira nia skill iha Lian Ingles liu husi kursu lian Ingles.
Estudante Periode XI Kursu Ingles nebe ho total ema 45 nebe mak durante fulan ha’at ne’e aprende Ingles tuir tiha ona programa hanaran “Talent Night Presentation” nebe mak sai nudar programa Special iha kursu Ingles nebe realiza tiha ona iha loron Sabdu (18/10/2008) hahu husi tuku 18.00 loraik to’o tuku 06.30 dader iha Salaun Konferensia LABEH, Kampung Baru, Dili.

LABEH FO VALOR BO’OT BA PRIMEIRO MINISTRO NO MEMBRUS GOVERNU SIRA

Dili, 09/10/2008 - LABEH fo valor Bo’ot ba PM no mos ba membrus do Governu tanba ita nia Chefe do Governu  kumpri duni nia liafuan hodi hari Komisaun Anti Korupsaun iha Timor Leste. Ida ne’e, hatudu katak Governu iha komitmentu duni no aprovacao ba Projetu de Lei kona ba KAK hatudu aspirasaun povu nian ba Governu tanba povu iha Timor laran konkorda ho inisiativa Governu nian atu hari Komisaun Anti Korupsaun. Liafuan hirak ne’e hato’o husi Direitur Ezekutivu LABEH Dr. Christopher Henry Samson.
Dr. Christopher Henry Samson mos salienta tan katak, Liu husi aprovasaun ida ne’e fo sinal boot ba ita nia povu katak Governu ida ne’e, Governu nebe kumpri nia komitmentu. Tanba ne’e, LABEH nudar ONG Anti Korupsaun no mos parte ida nebe halo konsultasaun ka sosializasaun iha Timor laran tomak sente la saugate durante hala’o konsultasaun hale’u distritu iha fulan rua nia laran.

Sekretario Estadu ida na’ok Handphone iha Indonesia

Dili, 03 – 09 – 2008 - Relasiona ho deklarasaun PM iha tempu kampanye katak “ se mak na’ok centavos lima sai !! Se mak servico la hatene sai !!! ”, LABEH nudar ONG nebe Hahi no Tane a’as valor Transparensia , Akuntabilidade no Promove Boa Governasaun hakarak fo sai ba publiku katak iha Secretario Estadu ida nebe mak sai ba rai estranjeiru hodi povu nia naran ho objetivu atu hala’o servico maibe to’o iha neba saida mak akontese??? Secretario Estadu ne’e na’ok fali telephone ka Handphone iha neba. LABEH lasimu ho hahalok hanesan ne’e. dehan Dr. Christopher Henry Samson, Direitur Ezekutivu LABEH iha nia Edificiu Kampung Baru, Dili.    

“Dr. Christopher Henry Samson Hateten Katak Sira Nia Kondisaun Grave Teb-Tebes Precisa Atensaun Husi Governu”.

LABEH halo Monitorizasaun Iha Suku Licapat, Sub-Distritu Hatulia, Distritu Ermera
“Dr. Christopher Henry Samson Hateten Katak Sira Nia Kondisaun Grave Teb-Tebes Precisa Atensaun Husi Governu”.

Dili, 08 Maiu 2008 - Lalenok Ba Ema Hotu (LABEH) nu’udar NGO Anti Korupsaun ne’ebe Hahi no Tane A’as Valor Transparencia, Akuntabilidade no Boa Governasaun liu husi Kombate Korupsaun. Hanesan Sociedade Civil (ONG) nebe Independenti no Imparsial, LABEH hahi nia Misaun no visaun Liu husi Departementu tolu mak hanesan Departementu Transparencia no Akuntabilidade, Departementu Advokasia no Monitoring Osamentu no Departementu Edukasaun e dezenvolvementu Kapasidade.
LABEH triste teb-tebes wainhira to’o iha Suku Licapat, Sub-Distritu Hatulia, Distritu Ermera iha Kuarta Feira horseik (07/05/2008) Suku nebe ita bele dehan katak Suku ijoladu iha tempu ukun rasik an nia laran, wainhira Komunidade iha Suku neba hato’o ejijensias no difikuldades nebe mak sira enfrenta durante tempo ukun rasik an nia laran. Bele dehan grave teb-tebes tamba Governu nunka tau matan ba Suku ida ne’e hahu husi ita ukun an to’o agora laiha membru Governu ida nebe mak hakat ba to’o iha suku ne’e. so iha membru Governu ida ( Administrador Distritu) mak to’o iha neba maibe tamba deit atu ba hasa’e bandeira hotu tiha fila.

Subcategories

Subcategories