News

(LABEH) Lamenta Tebes Ho Publikasaun Jornal STL Nian

Lalenok Ba Ema Hotu (LABEH) Lamenta Tebes Ho Publikasaun Jornal STL Nian”

Relasiona ho  notisia nebe publika  husi jornal STL, iha loron 08 Junhu  iha edisaun No. 8469 pajina  1-15, ho titlu MNE Tenki Hadia Protokolu Internasional, iha paragrap 3 nebe hatete passa revista funsionariu Aero portu Afrika do Sul, hasai tiha sapatu Primeiru Ministru nian, ne’e  Organizasaun Lalenok Ba Ema Hotu (LABEH) konsidera notisia ne’e la los tanba Direktor LABEH  lakoalia hanesan ne’e. LABEH konsidera failhansu ne’e  interpretasaun husi STL nian rasik.

Abuzu de Poder husi Assesor PM

 ‘‘Abuzu de  Poder no Mal Administrasaun Hosi Asesor PM Ba Asuntu Sosiedade Sivil Sr. Joaquim da Costa Freitas“

Lalenok Ba Ema Hotu (LABEH) nudar ONG  Anti Korupsaun nebe hahi  no  tane A‘as valor Transparensia no Akuntabilidade  hato’o  sentimentu triste tebes ho deklarasaun Asesor  Primeiru Ministru ba asuntu sosiedade sivil tanba  iha mundu  nebe deit laiha Governu ka Estadu  ida mak uza fasilidade Governu no Estadu  nian  hodi hato’o deklarasaun  atu ataka ema nia pessoal.

INDIKASAUN KORUPSAUN IHA GABINETI PRIMEIRU MINISTRU NO MAL ADMINISTRASAUN IHA FUNDUS BA SOCIEDADE SIVIL

LABEH nudar ONG Anti Korupsaun nebe hahi no Tane aas valor Transparensia no Akuntabilidade hakarak uza oportunidade ne’e hodi bolu atensaun maka’as ba Governu ida ne’e liu-liu ba Primeiru Ministru Xanana Gusmão atu hahu foti medidas ida ke forte hodi hasai tiha funsionario ida nebe hetan alegasaun na’ok osan iha Gabinete PM nian. Akontesimentu na’ok osamentu ne’e ohin loron hetan ona investigasaun husi diresaun PNTL.

TEMPO TO’O ONA ATU KRIA KAK, HAPARA DUN MALUN ENTRE INSTITUISAUN KOMBATE KORUPSAUN SIRA

LABEH nudar ONG Anti-Korupsaun hakarak bolu atensaun ba Parlamentu Nasional nebe lidera husi SE Fernando Lasama de Araujo katak hahu husi fulan Junho to’o fulan Augustu LABEH halo konsultasaun nasional ho regional iha TL laran tomak hodi husu povu nia hanoin kona ba politika governu nian atu luta hasoru korupsaun. Katak presiza kria lei ida hodi estabelese Komisaun Anti Korupsaun.

LABEH HUSU BA VICE-PM ASSUNTU ADMINISTRASAUN NO PREZIDENTE PARTIDO PSD ATU FOTI AKSAUN KONKRETAS HASORU MINISTRA JUSTICA

LABEH nudar ONG Anti-Korupsaun ejiji ba Vice Primeiro Ministru ba assuntu administrasaun Eng. Mario Viegas Carasscalao atu lalais halo investigasaun kona ba hahalok nebe mak mosu iha Ministerio refere kona ba aihan nebe Governu oferese ba prizioneiro sira iha prizaun Gleno, Distrito Ermera hodi hein julgamentu nebe fungsionario balun faan.

Subcategories

Subcategories