News

Transforma Foin Sa’e Nia Hanoin Liu Husi Arte -Poema


ABELABEH News, Atu transforma  foin sa’e  liu-liu jerasaun foun  nia hanoin  hodi bele  priense no defende  ukun an, Abé Barreto Soares forma grupu ki’ik nebe sei hanaran SIN  ho objetivu   atu rejiste kontra  tentasaun  no esforsu nebe halakon  abut ka hun  kultura nian.

Tinan 2011 LABEH Kontinua Fo Kapasitasaun Ba Juventude

english

Tinan 2011 LABEH Kontinua Fo Kapasitasaun Ba Juventude 

Lalenok ba ema hotu (LABEH)  liu husi departementu edukasaun no hasa’e kapasidade, iha tinan 2011 oferese tan oportunidade ba foin sa’e Timor oan sira hodi   hasa’e  sira nia kapasidade iha area tolu mak hanesan  lian ingles, administrasaun no jornalizmu.Prosesu aprendijazen sei hahu iha loron Segunda  Feira ( 31 /01 2011)  ho total estudante sira hautuk ema nain  64 estudantes kursu lian ingels hamutuk ema nain 30  estudantes kursu administrasaun hamutuk ema nain 28  no estudantes kursu  jornalizmu hamutuk ema nain 6.

Tinan 1, CAC La Konsege Hamrik Iha Oin Hodi Luta Kontra Korupsaun

 

Tinan 1, CAC La  Konsege Hamrik  Iha  Oin  Hodi  Luta Kontra Korupsaun  

Lalenok  Ba  Ema edit5Hotu  (LABEH)  hato’o  parabéns  ba Dr. Adérito de Jesus ho nia Adjuntu nain rua  Dr. Manuel  Bucar  no  Dr. Jose  Antonio Neves ne’ebé kompleta ona sira nia  servisu tinan ida nu’udar prezidente no Adjuntu CAC.Iha pasadu Primeiru Ministru  Xanana Gusmão informa ba públiku katak foin primeira vez governu Aliansa Maioria Parlamentar (AMP)  iha nia komitmentu oin sa atu bele reduz risku korupsaun iha rai laran. Atu hametin komitmentu ne’e Governu sei kria Comissão Antí Corrupção  (CAC)   ne’ebé  sei halo estratéjiku nasional hodi hatudu mekanizmu diak liu  oin sa  luta hasoru korupsaun.Primeiru Ministru   mos  hatete  katak  governu ida  ne’e impenhadu  ona atu hamenus risku korupsaun liu husi CAC ne’ebé sei iha podér atu kombate korupsaun no  Primeiru Ministru   mos afirma katak  sei reforma administrativa ne’ebé  sei servisu hamutuk ho Sosiedade Sivil  hodi halo konsultasaun para oin sa bele kria CAC no  Governu  foti desizaun hodi intrega  podér tomak  ba ONG LABEH  hodi   halo konsultasaun nasional oin sa bele husu povu nia hanoin kona-ba inisiativa no polítika governu hodi kria CAC.

KONSULTASAUN HO ENTIDADES HOTU HODI BUKA MEKANISMU NEBE DIAK BA PROSESU DISTRIBUISAUN NO FAAN FOOS MTCI HO SOSA PRODUTU LOKAL

LABEH REALIZA KONSULTASAUN NASIONAL KONABA “ TRANSPARENSIA NO BOA GOVERNASAUN IHA PROSESU DISTRIBUISAUN NO FAAN FOOS MTCI HO SOSA PRODUTU LOKAL”

Bazeia ba monitorizasaun team work LABEH iha area remotas liu husi programa One District, One Village, nebe ho objetivu atu hatene kondisaun real povu nian direitamente, LABEH konsege identifika problema nebe mak populasaun sira infrenta. Problema hirak nee inklui subsidiu Governu ba povu liu husi foos MTCI nebe mak susar tebes atu asesu, folin foos nebe la tuir estandar, no povu balun mos informa katak too ohin loron sira so hatene deit mak saku foos MTCI nian maibe foos nee oinsa sira la hatene. Laos iha problema foos MTCI deit maibe povu mos kestiona ho programa Governu “ Povu Kuda Governu Sosa” nebe mak sai papan nama deit.

LABEH Hahu Programa “Konsultasaun konaba Boa Governasaun no Transparensia iha Prosesu Distribuisaun no Faan foos MTCI inklui Sosa Produtu Lokal”

LABEH Hahu Programa “Konsultasaun konaba Boa Governasaun no Transparensia iha Prosesu Distribuisaun no Faan foos MTCI inklui Sosa Produtu Lokal”

Iha konsultasaun nee, LABEH identifika katak autoridade lokal sira hanesan Chefe suku ho PNTL balun sai vitima iha prosesu distribuisaun no faan foos MTCI. 

Subcategories

Subcategories