Advocacy and Monitoring
Transparency, Accountability, Integrity, Good-governance, Courage, Justice and Democracy.
Estudantes LABEH-VS HALO ACTIVIDADE IHA LABEH
Who Are We
Education, Training and Capacity Development
Budget Monitoring

ANALIZA LABEH BA REZULTADU LORON 100 VICE PM ASSUNTU ADMINISTRATIVA, Eng. MARIO CARASSCALAO

Atu hametin komitmentu ida ne’e Governu Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) sei kria Komisaun Anti Korupsaun (KAK) ida nebe sei halo estratéjika nasional hodi hatudu  mekanizmu diak liu oin sa luta hasoru korupsaun.

Iha loron (11-04-2008) Primeiru Ministru Xanana Gusmão hatete katak Governu ida ne’e empenhadu ona atu hamenus risku korupsaun iha ita nia rai no atu reforsa esforsu hirak ne’e sei kria Komisaun Anti Korupsaun (KAK) nebe iha forsa no poder bo’ot tebes hodi kombate korupsaun.

Iha loron (08-05-2008) Primeiru Ministru mos hatete katak sei reforma administrativa nebe sei servisu hamutuk ho Sosiedade Sivil hodi halo konsultasaun oin sa bele kria Komisaun Anti Korupsaun (KAK). Tuir Lalenok Ba Ema Hotu (LABEH) hare katak Governu AMP uja  pemberantasan korupsi hanesan forsa bo’ot ida nebe Primeiru Ministru Xanana uja iha tempu kampanha hodi manan votus husi povu, no iha  komitmentu bo’ot tebes hodi luta hasoru korupsaun.Povu barak iha Timor laran tomak vota ba partidu  CNRT tanba iha inisiativu ida mai husi ninia Prezidenti Xanana Gusmão katak sei luta duni hasoru korupsaun,Governu nafatin mantein nia pozisaun  hodi luta hasoru korupsaun.

Esforsu sira ne’e mak iha loron (05-03-2009) Governu AMP foti Eng. Mario Viegas Carasscalão hodi sai Vise Primeiru Ministru ba assuntu Administrativa. Antes nia sai Vise Primeiru Ministru, nia nomeia ona Lucia Lobato sai  nudar Ministra Justisa, Zacarias Albano nudar Ministru Negosiu  Estranjeiru, João Gonçalves nudar Ministru Ekonomia no Papito Monteiro nudar Sekretariu Estadu Rurais.Maibe la kleur Papito  rejigna an husi nia kargu nebe to’o ohin loron ita la hatene razaun klaru tanba iha informasaun balun hatete Papito rejigna an tanba saúde, balun dehan tanba nia halo krime korupsaun ka halo krime seluk.

Vise Primeiru Ministru Eng. Mario Viegas Carrascalão  mos hatete  katak wainhira tama iha Governu AMP,nia sei hamos nia uma laran, maibe iha loron 100  nia la konsege hamos tanba to’o ohin loron seidauk iha informasaun klaru kona ba saida mak hetan husi Ministra  Justisa, saida mak hetan husi Ministru Negosiu Estranjeiru, saida mak hetan ona husi Ministru Ekonomia tanba sira ne’e  mai husi uma laran mak  Partidu Sosial Demokratika (PSD).

Maibe wainhira nomeia Eng. Mario Viegas Carrascalão  sai Vise Primeiru Minsitru ba assuntu Administrativa no kombate korupsaun,ema barak iha Timor laran tomak tau fiar bo’ot  ba nia katak  tempu to’o duni ona atu luta hasoru korupsaun. Hare ba esperiensia  tinan 10 Eng.Mario Viegas Carrascalão nudar Governador Provinsia Timor-Timur  iha tempu  okupasaun Indonezia nian, ema barak hatete katak Carrascalão hetan susesu bo’ot  no ohin loron ema barak mak tau fiar ba nia hodi  suporta nia atu assume kargu nudar Vise Primeiru Ministru ba assuntu Administrativa.

LABEH hare katak komitmentu Eng. Mario Viegas Carrascalão nian bo’ot tebes atu luta hasoru korupsaun maibe  rejistensia sira nebe nia hetan sai hanesan desafiu bo’ot ba nia atu la’o ba oin tanba ne’e nia ba hasoru Prezidenti Republika Dr. José Ramos Horta ho Primeiru Minstru Xanana Gusmão hodi husu suporta atu kontinua ka la kontinua.

Vise Primeiru Ministru Eng. Mario Viegas Carrascalão  deklara ba publiku katak nia hetan duni rejistensia iha nia partidu rasik  tanba nia husu dokumentus kona ba rai  no proprioridade estadu nian husi Ministeriu Justisa, to’o ohin  loron Ministeriu Justisa nunka fo resposta atu hatudu dokumentus nebe nia husu. LABEH husu ba Ministeriu, Sekretariu Estadu no membru Governu sira labele sai hanesan opozisaun iha Governu nia laran hodi labele halo kolaborasaun ida diak ba programa Governu nian liu-liu prioridade nasional No.06  hatete Governasaun nebe mos no efetivu tan ne’e presija  fo liman ba Carrascalão atu bele kontinua halo nia kna’ar.

Tuir monitorizasaun Lalenok Ba Ema Hotu (LABEH) nian  hare katak iha loron 100 nebe  Eng. Mario Viegas Carrascalão halo servisu, ema barak hahu deskonfia la fiar ona  tanba iha loron 100 ida nia la konsege lori kazu ida ba to’o  tribunal no la konsege lori koruptor ida tau iha Hotel Bekora

LABEH hare katak Eng. Mario Viegas Carrascalão hetan terror politika husi ukun nain balun liu-liu husi Parlamentu Nasional  deskonfia sistema  nebe nia uja hodi halo servisu. Ita mos akompanha loron-loron servisu  Eng. Mario Viegas Carrascalão nebe hatete dala barak katak sei lori koruptor sira ba tau iha Hotel Bekora no nia mos promete sei la hakiduk ba se deit mak halo  korupsaun iha Governu nia laran  maibe durante loron 100 ida, mehi sira ne’e la realiza tanba hetan rejistensia no mos iha intrepretasaun lei nebe ladun klaru no bele mos hetan rejistensia bo’ot tebes iha nia partidu rasik.

Vise Primeiru Ministru Eng. Mario Viegas Carrascalão mos hala’o vizita primeiru iha Ministeriu Edukasaun e Kultura nebe dala barak informa ba publiku katak hetan buat barak iha neba maibe to’o ohin loron  seidauk hatene lolos saida mak akontese iha Ministeriu refere.

Vise Primeiru Ministru Eng. Mario Viegas Carrascalão  deklara ba publiku katak nia hetan ona kazu 20 resin nebe hatun tiha ona ba iha Inspektor  Geral atu halo investigasaun no balun rekomenda tiha ona ba iha Ministeriu Publiku maibe to’o ohin loron kazu sira ne’e  hanesan kazu deit, laiha ida  mak ita bele kaer katak ne’e los.

Vise Primeiru Ministru Eng. Mario Viegas Carrascalão  deklara ba publiku katak 50% funsionariu sira halo korupsaun, maibe Lalenok  Ba  Ema  Hotu  (LABEH)  hare katak   esperiensia  Vise  Primeiru Ministru nian iha tinan 10 nudar Governador la dun aplika iha Nasaun independente foun ne’e tanba wainhira Primeiru Ministru foti nia sai Vise Primeiru Ministru  ba  assuntu  Administrativa, nia  rasik deklara ona katak nia sei halo buat hotu-hotu hodi luta hasoru korupsaun no nia sei la tauk koruptor sira.Maibe ita hare katak durante  primeiru Governu  Konstitusional  to’o quatru  Governu  Konstitusional,  Eng. Mario Viegas Carrascalão la hola parte iha  administrasaun  Governu  nian hodi hatete katak  seidauk rekuiñese mudansa barak nebe akontese tiha ona iha administrasaun Nasaun Timor Leste nian.

Tanba Vise Primeiru Ministru Eng.Mario Viegas Carrascalão hare katak tempu  okupasaun Indonezia lahanesan ho tempu ukun rasik an  no dala barak mak nia deklara katak nia hetan  rejistensia barak no ita mos hare  tanba iha ona mudansa  signifikante  tempu ukun rasik an nebe iha ona mudansa mentalidade iha demokrasia nia laran, mudansa iha administrativa Estadu nian, mudansa iha Finansas ho buat barak nebe akontese tiha ona  durante ukun rasik an.

LABEH mos hare katak reforma nebe halo tiha ona husi Governu no servisu nebe halo tiha ona husi  Eng. Mario Viegas Carrascalão ne’e ejiste deit iha kertas ka livru  maibe seidauk  iha transformasaun reforma ida nebe adekuadu no diak ba funsionariu Governu, Direktor sira liu-liu sira nebe kaer osan Estadu  nian  hodi halo implementasaun de servisu.

LABEH hare katak  Eng.Mario Viegas Carrascalão fokus  liu ninia servisu iha simu keisa kona ba korupsaun, simu keisa kona ba projetu nebe mak iha  maibe seidauk halo mudansa administrativa  nebe importante liu  tanba  presija sistema ida nebe la bele fo dalan  ba koruptor sira atu halo korupsaun no presiza sistema ida hodi tau iha Ministeriu hotu-hotu  para bele monitoriza programa Governu nian la’o iha Distritu hotu no Governu nia laran. Sistema sira ne’e mak importante tebes atu monta maibe durante loron 100 LABEH ladun hare sistema klaru nebe Vise Primeiru Ministru  Eng.Mario Viegas Carrascalão hatama tiha ona iha Governu nia laran.

Maibe ita hare  nia (Carrascalão red) simu deit keisa kona ba kazu nebe koalia barak kona ba assuntu korupsaun no assuntu seluk mas la koalia kona ba sistema saida mak nia monta tiha ona hodi  bele prevene ema labele naok osan Estadu nian. Tanba ne’e LABEH husu nafatin ba Vise Primeiru Ministru  Eng.Mario Viegas Carrascalão atu tau rekomendasaun sira ne’e hanesan rekomendasaun  ida ke  presiza komprende momos katak mudansa sira ne’e tenki rekuiñese no   la’o  tuir.

LABEH konsidera pozisaun Eng.Mario Viegas Carrascalão nian bele sai dezafiu bo’ot tanba ladun implementa lolos nia kna’ar. LABEH hare katak nudar Vise Primeiru Ministru ba assuntu Administrativa tenki monta sistema Administativa ida nebe efisiente, mos, bele  ajuda ba prosesu sira nebe bele halakon karakter korupsaun. LABEH hare sistema ida ne’e la ejiste no  Eng.Mario Viegas Carrascalão kontinua nafatin lakon tempu  barak liu iha simu keisa no koalia ba publika kona ba keisa barak nebe nia simu.

LABEH hare katak iha loron 100 Eng. Mario Viegas Carrascalão halo ona buat balu nebe diak maibe seidauk outrapassa ema nia hanoin katak nia sei bele outrapassa desafiu sira ne’e  hodi luta hasoru korupsaun. LABEH hare loron 100 Eng. Mario Viegas Carrascalão halo nia kna’ar hanesan loron ida nebe susar tebes ba nia maibe LABEH fiar  katak wainhira outrapassa desafiu sira ne’e ho integridade, sei iha naroman no sei hetan duni objetivu luta hasoru korupsaun katak Timor Leste labele sai hanesan LALEHAN ba koruptor sira.

LABEH ejiji nafatin ba Eng.Mario Viegas Carrascalão atu kontinua buka meius  hodi  implementa sistema sira nebe la bele fo dalan ba  koruptor sira. Tanba ne’e LABEH rekomenda ba Vise Primeiru Eng.Mario Viegas Carrascalão presija hare kona ba sistema nebe atu  monta iha  Governu laran para  la bele fo oportunidade ba ema atu halo korupsaun doque  simu keisa deit.

LABEH kontinua fo suporta nafatin ba atividade Eng. Mario Viegas Carrascalão no LABEH hare katak  ho loron 100 ida ne’e hanesan desafiu  bo’ot ba nia maibe nia  konsege duni  lori kazu balun ba iha Inspektor Geral ho Ministeriu Publiku e ita hein loron ida kazu sira ne’e bele hetan julgamentu no ita kontinua fo liman ba malu hodi halo kolaborasaun maka’as ho Eng. Mario Viegas Carrascalão atu bele luta hasoru korupsaun .
Eng. Mario Viegas Carrascalão lalika preukupa maka’as atu halo investigasaun kona ba kazu korupsaun nebe mosu tanba la kleur Komisaun Anti Korupsaun (KAK) sei hamrik no komisaun ne’e mak iha poder atu luta hasoru korupsaun.

Find us on Facebook

Follow us on Twitter