Studante foun 2015 atus ida hahu tuir Kursus iha LABEH

LABEH liu husi departementu Edukasaun no  hasae  kapasidade (Labeh Vocasional Training Centre), komesa ona  hahu nia aktividades hanesan bain-bain,   apredizazen ba  studante foun 2015  kuaze 100 ida mak tuir ona kursus iha semana liu ba.

Husi area English,  Administrasi  no Finansas, Jornalismu  inklui mos labarik kiik sira.           

Lia hirak nee hato husi Fundador LABEH Cristopher Henry Samson, katak agradese ba  studante sira ho konfiancas  nebe fo ba LABEH  hodi hili labeh nudar fatin  estuda ba tinan ida iha  nee . Iklui mos  inan aman,  maun ho alin  sira   nebe seporta oan sira atu  kontinua estuda iha centru ida nee.

LABEH  nudar centru nebe sei fo kapasitasaun ba estudante hotu nebe registu ona .Alende nee mos nia hatutan katak, LABEH mos loke kursus ba labarik kiik (English for kinds ) sira hahu husi tinan 6- 14 nebe mak sei komesa iha sabadu  oin mai.

 Ho nune  espera katak  ho Lalenok Ba Ema Hotu  bele hetan  Juventude, inan aman sira inklui mos labrik kiik sira  nebe ho hanoin possetivu atu kontribui  ba seitor dezenvolmentu iha  nasaun ida nee. No fiar  katak dezenvolvementu ba nasaun ida nee mak bazea ba  eduksaun formal ou non formal .  LABEH  ho nia ho moto   “ Forma ema Sai Ema”  atu forma studante sira pronto ba sira nian a’an , nasaun no povo.