LABEH Hahoris Juventude Anti Korupsaun

Organizasaun Naun Governamental ONG Lalenok ba Ema Hotu(LABEH) nebe’e mai ho nia papel atu luta hasoru Korupsaun  Promove boa governasaun Transparansia no Akuntabilidade oras ne’e dadaun hamosu ( Hahoris ).

LABEH-JAK hanesan organizasaun massa iha ONG LABEH nebe’e  hetan Formasaun kona ba Monitorizasaun, korupsaun, akuntabilidade no mos boa governasaun.
LABEH-JAK iha departamentu advokasia ONG LABEH nia okos no ninia servisu maka halo monitorizasaun iha ida-idak nia sukus no area hodi hare’e kona ba implementasaun programa estadu nian nebe’e uja orsamentu jeral do estadu iha kada sukus iha kada sukus no mos atu hare’e kona ba Projetus programa Nasional dezenvolvimentu sukus(PNDS) ninian.                   

LABEH-JAK nia ezistensia ne’e bo’ot teb-tebes tanba sira iha munisipiu 13 no tanba LABEH  rasik labele hosi Dili ba kobre to iha fatin sira neba. Maibe LABEH-JAK iha fatin hotu hodi hato’o informasaun ba LABEH kona ba buat nebe’e akontese iha ida-idak nia munisipiu”, Director Executivo ONG LABEH Christopher Henry Samson Kasu lia hirak ne’e iha nia knar fatin, LABEH, Comoro, Kampung-Baru , Dili Tersa feira (06/04/15).           

LABEH-JAK hanesan organizasaun Juventude sira nian nebe’e iha interesse halai liu ba iha area Ant-Korupsaun nian. Ne’e duni LABEH prepara sira liu husi fo formasaun ba sira para hodi bele saida maka korupsaun no oinsa sira bele hato’o sira nia lian no brani atu defende lia los iha kada situasaun nebe’e mosu iha sira nia munisipiu rasik. Kona ba numeru juventude LABEH-JAK ninian, Christopher hateten oras ne’e dadaun membru barak, tanba semana-semana juventude barak maka husu para sira inklui hotu iha sira nia grupo ida ne’e liu husi sira nia page (Facebook) rasik nebe’e lor-loron aumenta hela deit.   

Ida ne’e maka hatudo mai ita katak, Korupsaun ne’e assuntu nasional ida ke boot teb-tebes nebe’e juventude maka juventude no estudante hakarak inklui iha processu ne’e ‘’, Nia hato’o.               

Ninia processu ba sira nebe’e inklui sai membru tiha ona, entaun ba iha LABEH para tuir formasaun atu sira bele halo monitorizasaun ba orsamentu jeral do  estadu iha sira ida-idak nia munisipiu.                       

Fundador ne’e hato’o tan oras ne’e dadaun relatoriu barak maka membrus sira hatama, sira balun mai husi Viqueque hato’o kona ba problema eskola iha neba, balun mai husi Dili rasik, Liquica no Covalima.    

Processu sira ne’e hotu hato’o ba iha LABEH   para bele hare’e hodi foti assuntu sira hodi hare’e didiak. Maibe projetu sira nebe’e sira foti ne’e situasaun normal nebe’e hanesan ema hotu kestiona kona ba Estrada lao lalos, iha suku ida nebe’e be’e laiha, labarik ba eskola tur iha rai no seluk tan nebe’e hanesan situasaun normal instituisaun hotu-hotu infrenta’’, Nia afirma.   

Nia dehan situasaun sira hanesan ne’e ba LABEH labele foti sai hanesan buat bo’ot ida maibe LABEH hakarak atu sira komprende lai processu sira nebe’e lao par abele hatene katak projetu bo’o ne’e ninia osan ne’e hira.(JHON).