LABEH sei mosu ho imajem diferente

Nudar Organizasaun Non Governamental  (ONG)  Anti – Korupsaun nebe’e tane a’as Valor transparensia, akuntabilidade no Boa Governasaun, Lalenok Ba Ema Hotu ( LABEH ), Sei halo modifikasaun ba sira ninia planu aktividade nebe’e iha ho Imajen diferente.

Depois hau sai husi prizaun, hau simu fila fali hau nia knar nudar fundador no mos Director Ezectivu, Iha tinan ida ne’e. 
LABEH hakarak implementa programa sira nebe’e iha tiha ona maibe modifikasaun para bele hatudu imajen nebe’e diferente ituan ‘’ Fundador no mos Director Ezecutivu LABEH            

Christopher Henry Samson hatete assuntu ne’e iha nia knar fatin LABEH Comoro, Kampung – Baru, Tersa – Feira (06/04/15).               

Nudar ONG nebe’e luta makas kontra korupsaun hodi promove transparencia, akuntablidade no boa governasaun iha Timor Leste tinan 2 (rua) liu Xoke boot ida akontese ba LABEH. Iha momentu neba Christopher nebe’e nudar fundador no mos Director husik hela nia knar iha LABEH hodi ba kumpri pena prizaun nebe’e Tribunal fo ba nia relasiona ho Kazu ruma nebe’e nia rasik infrenta.               

Nudar Timor oan hau kontente tanba atu hatudu ba publiku katak, la precija halai husi responsabilidade no tenki hakruk ba decizaun Tribunal nian’’ Hateten Chris ho haraik  a’an.       

Nia dehan hafoin nia husik hela nia knar. LABEH kontinua lao nafatin no ninia knar fo ba Director tuan Júlio Gil da Silva Guterres maka hatutan. Nia dehan ema barak husu perguntas, LABEH la’o duni kalae? No ninia aktividade lolos agora ne saida?               

Chris dehan iha aktividade lubun ida maka director tuan halo tiha ona no nia agradese ba aktividade sira ne’e hotu.               

Director Ezecutivo ne’e esplika oras ne’e dadaun LABEH iha ninia estratejia planu nebe’e hahu halo iha tinan 2012 no tenki lori to tinan 2016 maka bele halo fali planu sira seluk.       

Maibe atu implementa planu hirak ne’e , nia (Christopher) dehan LABEH komesa neneik re-ativa aktividade iha departamentu Edukasaun nian nebe’e hanesan departamentu ida hodi fo formasaun ba ema hotu, hanesan iha area administrasaun, Jornalismu no Ingleza no mos programa English for Kids( Kurso Ingleza ba labarik ki’i), Programa hirak ne’e komesa lao dadaun ona.                       

No mos hare fila fali iha area departementu advocacia nian nebe’e hahoris Radiu LABEH FM: 91.2 MHZ, nebe’e agora dadauk atu komesa fali ninia aktividade no haforsa hela processo preparasaun ba programas actividades no mos kona ba pakote sira nebe’e sei hatun iha Radiu LABEH nian iha tempu badak nia laran.                       
Nia dehan, kuandu Radiu lao ona maka LABEH magazine nebe’e mai mos hosi departamentu advokasia ne’e mos sei komesa hare fila – fali ba Publikasaun, nebe’e sei publika kada fulan ida dala ida hodi akumula aktividade hotu-hotu nebe’e LABEH halo tiha ona.” Buat hirak ne’e LABEH lakohi realize dala ida deit, maibe hakarak halo neneik, lao neneik maibe pasti’’. Relata Chris LABEH mos kontinua re-aktiva programa ida bolu LABEH-Juventude Anti Korupsaun (LABEH-JAK) nebe’e hanesan organizasaun massa ida iha LABEH nebe’e ho ninia objektivu halibur Juventude hosi Munisipiu 13, hamutuk iha fatin ida hodi hetan treinamentu ou formasaun kona ba monitorizasaun, korupsaun, akuntabilidade no mos boa governasaun.                   

LABEH-JAK mos iha departamentu advokasia ninia serbisu dadauk ne’e halo monitorizasaun iha ida-idak nia sukus no hodi harée baimplementasaun kona ba orsamentu geral do estadu iha kada sukus. No mos atu haree kona ba projetu programa Nasional dezenvolvimentu sukus (PNDS) nian. LABEH – JAK ninia ezistensia ne’e boot teb-tebes, tamba sira iha munisipiu 13 no tamba LABEH rasik labele hosi Dili Kobre to’o iha fatin sira neba, maibe LABEH-JAK iha fatin hotu hotu hodi hato’o informasaun ba LABEH ba buat nebe’e akontese iha ida – idak nia Munisipiu’’. Nia Esplika. (Jon).